• Verslag AV 13 september 2021

  Afgelopen maandag 13 september was de jaarlijkse Algemene Vergadering van de SVDU. Hierin worden de activiteiten van het bestuur en de verschillende commissies gedurende het afgelopen kalenderjaar 2020 besproken. De financiële verantwoording en verslaglegging van bestuur en onze permanente commissies over 2020 heeft het bestuur medio juni met de leden gedeeld. Hierover heeft het bestuur geen vragen ontvangen. De jaarverslagen van de Secretaris en Penningmeester, alsmede van de Commissies Paviljoenbeheer, PR & Communicatie, Reglementen en Algemene Zaken, en van de Academie zijn door de Algemene Vergadering goedgekeurd. Op verzoek van de Commissie Kascontrole hebben de leden tevens decharge verleend aan het bestuur en de penningmeester. De aftredende bestuursleden Eric de Vos (voorzitter) en Dennis van der Pas zijn unaniem herkozen voor een nieuwe termijn. Ook de leden van de commissie Kascontrole zijn vastgesteld.

  Financiën

  Penningmeester Jacco Baas gaf in zijn toespraak aan dat we in (financieel) onzekere tijden leven, dat geldt ook zeker voor de SVDU. Wat de toekomst betreft blijft het koffiedik kijken. In dat kader is de begroting voor 2022 (evenals die van 2021) conservatief van aard, maar wel royaler dan de begroting over 2021. Eric de Vos benoemt dat Jacco veel energie heeft gestoken in het binnenhalen van overheidssteun en steun vanuit de gemeente, anders had alles veel beroerder uit kunnen pakken. De landelijke COVS heeft in verband met de uitzonderlijke situatie omtrent het coronavirus het vierde kwartaal aan contributie kwijtgescholden voor alle scheidsrechtersverenigingen, waaronder de SVDU.

  Jubilarissen

  Na de penningmeester kwam erevoorzitter Arie Scheen aan het woord om enkele jubilarissen te eren. Jaap Wever en Ron de Bruin werden gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap. Ron werd tevens onderscheiden door Arthur Smits van de landelijke COVS. Jan Winkelman werd gehuldigd voor zijn 50-jarig jubileum als SVDU’er, en Hennie Agterberg, ons oudste lid heeft er zelfs 60 jaar als SVDU-lid opzitten. Dat er nog vele mogen volgen!

  Grote Clubactie

  Tijdens de pauze heeft het bestuur loten voor de grote Clubactie verkocht. Het bestuur heeft voorgesteld om de inkomsten die dit jaar behaald worden met de Grote Clubactie te reserveren als bijdrage aan de spaarpot voor ons 100-jarig jubileum in 2026. Afgelopen jaar is hiervoor vanwege de coronacrisis niets apart gezet. De topverkopers van vorig jaar zijn beloond, met dank aan onze sponsoren. Vanaf nu zijn de Clubloten weer te koop!

  Rondvraag

  Tijdens de rondvraag is er traditiegetrouw ruimte voor de leden om het bestuur te bevragen over van alles en nog wat. Henk van Muijden spreekt de hoop uit dat de Sinterklaasavond en het Han v/d Bor toernooi nog georganiseerd kunnen worden, nu Jan Visch minder activiteiten zal uitvoeren. Hierop geeft het bestuur aan dat deze activiteiten door en voor de leden zijn, dus dat het aan de leden is om hier de handschoen op te pakken. Rien van Viegen heeft het bestuur bedankt voor hun harde werk en doet een hernieuwde oproep aan de jeugd om ook interesse te tonen in het reilen en zeilen van de SVDU.