• In ons statuut en huishoudelijk reglement staan alle rechten en plichten beschreven van ieder lid of donateur die zich heeft aangesloten bij de SVDU. Met betrekking tot een lidmaatschap staan onderstaand de belangrijkste zaken beschreven. De uitgebreide versie kun je terugvinden in ons Statuut of Huishoudelijk reglement. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens lees je in onze onze privacyverklaring.

  LIDMAATSCHAP

  1. Leden van de SVDU kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Daarnaast kan men kiezen om aanvullend lid te worden van de COVS. Bij de SVDU spreken we van een jeugdlid t/m 21 jaar, bij de COVS spreekt men van een jeugdlid t/m 17 jaar.
   Leden van 21 jaar of jonger zijn jeugdlid, zie lid 3. Het Jeugdlidmaatschap heeft een lagere contributie.  Leden van 17 jaar en jonger zijn daarnaast automatisch lid van de COVS;
  2. Samengevat kunnen er daarmee drie type leden onderscheiden worden:
   a)    SVDU (niet jeugdleden, ‘standaard’ deelname aan alle SVDU activiteiten. In sommige gevallen kan een eigen extra bijdrage gevraagd worden. Hierbij kun je denken aan een bijdrage bij deelname aan bijvoorbeeld het trainingskamp, een voetbaluitje en dergelijke);
   b)    COVS (als sub a, echter aanvullend lid van de COVS. COVS staat voor Centraal Orgaan Voetbal Scheidsrechters en is de overkoepelende organisatie van de bij haar aangesloten scheidsrechtersverenigingen. Vanuit die rol fungeert zij als belangenbehartiger voor de bij haar aangesloten scheidsrechters. Om naast het lidmaatschap van de SVDU ook aangesloten te zijn bij de COVS betaal je € 10,00 extra ten opzichte van de hiervoor genoemde SVDU module. Meer informatie over de COVS vind je hier;
   c)    Jeugd (lagere contributie, voor jeugdleden van 17 jaar en jonger geldt dat zij tevens aanvullend het COVS lidmaatschap  krijgen);
  3. Voor het bepalen of een lid jeugdlid is wordt gekeken naar de leeftijd die het lid in het boekjaar bereikt. Wordt een lid in het nieuwe boekjaar ouder dan 21 jaar, dan zal het lidmaatschap per start van het boekjaar worden omgezet naar het standaard lidmaatschap;
  4. Het COVS lidmaatschap is vanaf het boekjaar waarin het lid 18 jaar wordt een keuze.


  CONTRIBUTIE

  1. Het bestuur bepaalt de wijze en het tijdstip waarop de contributies en donaties zullen worden geïnd. Wanneer een lid of donateur kiest voor een termijnbetaling van de contributie of donatie, dan zal de inning hiervan uitsluitend geschieden middels een incassomachtiging.
  2. Ieder jaar zullen op de Algemene Vergadering de verplichtingen van de leden en donateurs worden vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende soorten lidmaatschappen.
  3. Bij het beëindigen van het lidmaatschap is de contributie verschuldigd tot en met het einde van het boekjaar, waarin de beëindiging plaatsvindt.
  4. Het bestuur kan in bijzondere gevallen bij een bestuursbesluit bepalen, dat een gewoon lid, Lid van Verdienste, of Erelid, een lagere contributie bijdraagt, of wordt vrijgesteld van contributie.
  5. Donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimumbedrag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, op voorstel van het bestuur.


  CONTRIBUTIEBEDRAGEN 2024

  1. SVDU module € 75,00 per jaar.
  2. COVS module € 85,00 per jaar.
  3. Jeugd module € 55,00 per jaar. In 2024 krijgen alle leden geboren in 2003 of later, automatisch het jeugdlidmaatschap. Voor jeugdleden van 17 jaar en jonger geldt dat zij tevens aanvullend gratis het COVS lidmaatschap krijgen. Vanaf het boekjaar waarin het lid 18 jaar wordt is het COVS lidmaatschap een keuze en bedragen de meerkosten voor de module COVS € 10,-. 
  4. Donateur € 37,50 per jaar.


  EINDE
   LIDMAATSCHAP

  1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
   a)     door het overlijden van het lid;
   b)     door opzegging van het lid;
   c)     door opzegging namens de vereniging;
   d)     door ontzetting (royement).
  2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.